Yerel Yönetimler Çıkmış Sorular

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

Yerel yönetimler soruları kesin cevapları yazın lazım bana da\r\n1) türkiye cumhureyitende bugün halen geçerli olan belediye konunu ne zaman yürürlüğe girmiştir?\r\nA)2005\r\nB)1998\r\nC)2012\r\nD)1986\r\nE)1930\r\n2) I:kanunlarda öngörülen cezaları vermek\r\nII:umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek\r\nIII.belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek\r\nyukarıdakilerden hangisi veya hangileri belediye encümenini görev ve yetkileri arasında\r\nA) I,II ve III\r\nB)II ve III\r\nC)yalnız III\r\nD) yalnız I\r\nE)I ve II\r\n3) ingiltere ile karşılaştırıldığında fransa nın yerel yönetim modelinin temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?\r\nA)yerel yönemlerde demokratik katılıma önem verilmesi\r\nB)yerel yönetimlerin seçilmiş kişilerce yönetilmesi\r\nC)yerel yönetimlerin merkezi yönetimle birlikte devletin bir parçası olması\r\nDyerel yönetimlerin sosyal hizmet alanlarında geniş sorumluluğunun olması\r\nE)bölge halkının ilgilendiren konularda yerel yönetimlerin söz sahibi olması\r\n4) aşağıdakilerden hangisinde yerel demokrasi ilkeleri arasında yer alan etkinlik ve verimlilik\r\nA) yerel yönetimlerin hizmetleri hakkında halkı bilgilendirme\r\nB)yerel yönetmilerin çalışmalarında modern yöntemlerden yararlanması zorunluluğu\r\nC)yerel topluluklara yerel hizmetleri tercihreli yönünde ve özgürce yönetme olanağı verilmesi\r\nD)yerel yönetimlerin temsil ettiği bölgelerdeki tüm vatantaşlara eşit düzeyde hizmet vermesi\r\nE) yerel yönetimlerin karar verme ve uygulama süreçlerine halk katılımı ve denetiminin dahil edilmesi\r\n5) yerel yönetimlerin anayasa ile güvence altına aldığı belli bir statüsünün bulunduğu sebeplerinin işlevsel\r\nolmaktan çok siyasal olduğu yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?\r\nA) iskandinav modeli\r\nB)fransız modeli\r\nC)amerikan modeli\r\nD) alman modeli\r\nE)ingiliz modeli\r\n6) 1980 öncesinde devletin en üst düzeyde tm yetkilere sahip olduğu günümüzdeki anlamda özerk yetkilere\r\nsahip olduğu ve üç bölgesi bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?\r\nA) almanya\r\n? japonya\r\nC) amerika birleşik devletleri\r\nD)ingiltere\r\nE)belçika\r\n7) I: erozyonun önlenmesi\r\nII: sosyal hizmet ve yardımlarx\r\nIII. Yoksulların mikro kredi verilmesi\r\nyukarıdakilerden hangisi veya hangileri il özel idaresinin görevleri arasında yer alır?\r\n\r\nA) I, II ve III\r\n? yalnız I\r\nC) I ve III\r\nD) I ve II\r\nE) I ve III\r\n8)osmanlı şehir yönetiminde subaşının görevi aşağıdakilerden hangisidir?\r\nA)belediye işlerinden sorumli idareci\r\n? şehrin güvenliğinden sorumlu emniyet amiri\r\nC) yargı işlerinde ‘kadı’nın yardımcısı\r\nD) mal işlerinde muhtesibin yardımcısı\r\nE) kadı nın belediye hizmetlerinden sorumlu yardımcısı\r\n9) I: il özel idaresi teşkilatının sevk ve idare etmek\r\nII. kanunlarda öngörülen cezaları vremek\r\nIII. Il encümeninie başkanlık etmek\r\nyukarıdakilerden hangsi veya hangileri valinin görev yetkileri arasında yer alır?\r\nA) yalnız I\r\n? I ve II\r\nC) II ve III\r\nD) I, II ve III\r\nE) I ve III\r\n10) I. yasama organının takdiri\r\nII. yargının kararı\r\nIII. Idarenin takdiri\r\nIV. kamusal eğilimler\r\nyukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir faaliyetin kamu hizmeti sayılmasının ölçütleridir?\r\nA) I ve II\r\n? I, II ve III\r\nC) I ve III\r\nD) I, III ve IV\r\nE) yalnız I\r\n11) I: belediyenin hak ve menfaatlerini korumak\r\nII. borçlanmaya karar vermek\r\nIII. Kamulaştırma kararlarını uygulamak\r\nIV: belediye personelini atamak\r\nyukarıdakilerden hangisi veya hangileri belediye başkanının görev ve yetkileri arasındadır?\r\nA) I ve II\r\n? II ve IV\r\nC) I,II ve III\r\nD) I ve IV\r\nE) yalnız I\r\n12) I. karar organları yerel toplulukça seçilir\r\nII. mal üretmek amacıyla kurulabilir\r\nIII: özel gelirlerie sahiptir\r\nIV: merkezi idarenin denetimi altındadır\r\nyukarıdakilerden hangisi veya hangileri yerel yönetimler için doğrudur?\r\nA) I, II , III ve IV\r\n? I,III ve IV\r\nC) yalnız IV\r\n\r\nD) I,II ve IV\r\nE) I ve IV\r\n13) I. yerel yönetimlerin ulus-devlet içinde ulusal birliğin saglanması için gerekli kuruluşlar olması\r\nII. bir ülkedeki bütün kamu hizmetlerini merkezi yönetimce karşılanmasının olanaksız oluşu\r\nIII. Yerel yönetimlerin siyasal gücü genişletmesi ve sosyal polikitaları belirlemesi\r\nyukarıdakilerin hangisi veya hangileri yerel yönetimlerin olumlu özellikelir arasında…\r\nA) yalnız I\r\n? II ve III\r\nC) I.II ve III\r\nD)yalnız II\r\nE) I ve II\r\n14) türkiye cumhuriyetinde ilk il özel idare yasası hangi yıl çıkartılmıştır?\r\nA) 1995\r\nB)1967\r\nC)1924\r\nD) 2005\r\nE) 1876\r\n15) I: yerel yönetimler valilikler ve belediyelerden oluşmaktadır\r\nII. devletin belediyeler üzerinde gözetim yetkisi vardır\r\nIII. Belediyelerin sosyol görevleri ve yetkilileri oldukça genişitir\r\nyukarıdakilerden hangisi veya hangileri federal almanyada ki yerel yönetimlerin nitelikleri arasındadır?\r\nA) II ve III\r\n? yalnız II\r\nC) I , II ve III\r\nD) yalnız I\r\nE) I ve II\r\n16) I. kamu güçleri daha az yetkili bir otoriteye transfer edilir\r\nII. Federal yönetimın karştıdır.\r\nIII. Kamusal hizmetler devletin tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince gerçekleştirilir\r\nIV. kamu hizmetleri merkez hiyerarşisine bağlı olan örgütlerce gerçekleştirilir\r\nyukarıdakilerden hangisi veya hangileri adamimerkeziyetçi yönetim özellikleri?\r\nA) yalnız I\r\n? ı,III ve IV\r\nC) I,II veIV\r\nD) I ve III\r\nE) I,II ve III\r\n17) I. yurttaş katılımı\r\nII, çoğunluk ilkesi\r\nIII. Atanmış yöneticiler\r\nyukarıdakilerden hangisi veya hangileri demokrasinin temel öğeleri arasında yer a…?\r\nA) I, II ve III\r\n? I veII\r\nC) I ve III\r\nD) yalnız I\r\nE)yalnız II\r\n18) yerel yönetimlerin uymaları gereken ulusal herefleri ilkeleri ve standartları neler aşağıdakilerden hangisidir?\r\nA) ülke yönetiminde birlik bütünlük sağlamak\r\n\r\n? siyasi tercihlerin baskın oluşu\r\nC) yerel yönetimlerin özerkliğinı sınırlamak\r\nD) yönetimde güç dengelerini korumak\r\nE) yerel yönetimlerin harcamalarını denetlemek\r\n19) aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin içinde yer aldığı sivil toplumun temel özellikleri …\r\nA) hukuksal düzenle kurulması\r\n? kamusal alanda var olması\r\nC) gönüllüğe dayalı olması\r\nD) ekonomik kazanç getirmesi\r\nE) özerk olması\r\n20) yerel seçimlerin normal süresinden bir yıl kadar öne alınmasında yetkili organ hangsidir?\r\nA) TBMM\r\n? Cumhurbaşkanı\r\nC) Anayasa mahkemesi\r\nD) yüksek seçim kurulu\r\nE) başbakan

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir