TSK EĞİTİM SİSTEMİ VE KURUMLARI

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM HEDEFİ:

\r\n

   Türk Silahlı Kuvvetlerinde eğitim ve öğretim sisteminin temel hedefi; her zaman muharebeye ve göreve hazır, kazanmaya azimli, üstün vazife şuuruna, mutlak itaate, üstün fizik ve moral gücüne, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çok iyi yetişmiş personele sahip olmaktır.

\r\n

TSK EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMİNİN ANA FELSEFESİ:

\r\n

   TSK Eğitim-Öğretim Sisteminin ana felsefesi genel olarak;

\r\n

   –   Gerçek muharebe ortamlarına benzer koşullarda eğitim ve öğretim yapmak,

\r\n

   –   Her türlü tehdidi önleyecek şekilde harekât icra edebilecek bir eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmak ve idame ettirmek,

\r\n

   –   Personeli kendisine verilecek görevi yerine getirebilecek bilgi, beceri ve istekle donatmak,

\r\n

   –   Modern harp silah ve vasıtalarının nasıl kullanılacağını öğretmek,

\r\n

   –   Eğitim ve öğretimin bir komutanlık sorumluluğu olduğunu her zaman dikkate almak,

\r\n

   –   Personeli eğitim ve öğretimin önemi konusunda bilinçlendirmek,

\r\n

   –   Eğitim ve öğretimde personelin fikri yapısının geliştirilmesi ile birlikte fiziki ve ruhi dayanıklılığını da artırmak,

\r\n

   –   Eğitim ve öğretimi ferdi eğitimden müşterek/birleşik eğitim ve tatbikatlara kadar uzanan bütünlük içersinde ele almak,

\r\n

   –   Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde motivasyon unsurunu etkin olarak kullanmaktır.

\r\n

TSK EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI İLE TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN İLİŞKİSİ:

\r\n

   TSK Eğitim-Öğretim Kurumları, Türk milli eğitim sistemi ve yükseköğretim sistemi ile paralel bir yapı içerisindedir.

\r\n

   Türk milli eğitim sisteminde, temel eğitim sekiz yıldır ve zorunludur. Temel eğitimden sonra dört ya da beş yıllık lise eğitimi vardır. Genel liseler üniversitelere öğrenci hazırlarlar. Teknik liseler ise bir mesleğe yönelik teknik eğitim yaparlar.

\r\n

   Buna paralel bir yapıda;

\r\n

   –   Askeri liselerde 5 yıl,

\r\n

   –   Harp okullarında 4 yıl,

\r\n

   –   Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde 6 yıl,

\r\n

   –   Komutanlık ve Karargah Subaylığı (KOMKARSU) eğitiminde 40 hafta,

\r\n

   –   Kuvvet Harp Akademilerinde 2 yıl,

\r\n

   –   Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisinde 5’er ay,

\r\n

   –   Harp okulları enstitülerinde 2 yıl süreyle eğitim verilmektedir.

\r\n

TSK SUBAY VE ASTSUBAY EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARININ GENEL YAPISI:

\r\n

   TSK bünyesindeki askeri okullar şunlardır;

\r\n

   –   Orta dereceli askeri okullar,

\r\n

   –   Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan askeri okullar,

\r\n

   –   Lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan askeri okullar

\r\n

   –   Lisansüstü eğitim-öğretim yapan askeri okullar.

\r\n

ORTA DERECELİ ASKERİ OKULLAR:

\r\n

  TSK ortaöğretim okulları; silahlı kuvvetlerin amacına uygun bir üst askeri öğretim kurumundaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek nitelik ve yeterlilikte öğrenci yetiştirir. Orta dereceli askeri okullar;

\r\n

  –   K.K.K.lığına bağlı Kuleli Askerî Lisesi-İstanbul ve Maltepe Askerî Lisesi-İzmir,

\r\n

  –   Dz.K.K.lığına bağlı İstanbul’da bulunan Deniz Lisesi,

\r\n

  –   Hv.K.K.lığına bağlı Bursa’da bulunan Işıklar Askerî Hava Lisesidir.

\r\n

  Orta dereceli askeri okullar harp okullarının öğrenci kaynağını oluşturur.

\r\n

  Jandarma Genel Komutanlığına ait askerî lise bulunmamaktadır. Bu komutanlık ihtiyaçlarını Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askerî liselerden ve sivil kaynaktan karşılamaktadırlar.

\r\n

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPAN ASKERİ OKULLAR:

\r\n

       TSK astsubay eğitim sistemi ile milli eğitim sistemi paralel bir yapı göstermektedir. Lise eğitimini tamamlayan öğrenciler ön lisans seviyesinde astsubay meslek yüksek okullarında eğitim almaktadır.

\r\n

       Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Bando ve Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okullarında ön lisans seviyesinde eğitim yapılmaktadır. Astsubay meslek yüksek okullarını bitiren öğrenciler astsubay çavuş olarak nasbedilmekte ve müteakiben kendi branşlarında ve teknik konularda sınıf okullarında eğitim almaktadırlar. Bu kapsamda;

\r\n

  –   Kara Kuvvetleri Astsubay MYO- Balıkesir,

\r\n

  –   Deniz Kuvvetleri Astsubay MYO-Karamürsel/Yalova,

\r\n

  –   Hava Kuvvetleri Astsubay MYO- İzmir,

\r\n

  –   Jandarma Astsubay MYO-Ankara,

\r\n

  –   TSK Bando Astsubay MYO-Ankara,

\r\n

  –   TSK Sağlık Astsubay MYO-Ankara’da ön lisans seviyesinde eğitim vermektedir.

\r\n

       Orta öğretim mezunları bu okulların öğrenci kaynağını oluşturur.

\r\n

LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPAN ASKERİ OKULLAR:

\r\n

       TSK’da lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan;

\r\n

       –   Ankara’da Kara Harp Okulu,

\r\n

       –   İstanbul’da Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu,

\r\n

       –   Ankara’da Gülhane Askeri Tıp Fakültesi bulunmaktadır.

\r\n

TSK’DA LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPAN ASKERİ OKULLAR:

\r\n

       Harp Akademileri Komutanlığı çatısı altında;

\r\n

       –   Kara Harp Akademisi,

\r\n

       –   Deniz Harp Akademisi,

\r\n

       –   Hava Harp Akademisi,

\r\n

       –   Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü,

\r\n

       K.H.O.K.lığına bağlı Savunma Bilimleri Enstitüsü,

\r\n

       Dz.H.O.K.lığına bağlı Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü,

\r\n

       Hv.H.O.K.lığına bağlı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü,

\r\n

       Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsüdür.

\r\n

HARP OKULLARI:

\r\n

       Harp okulları; asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fizikî yeteneği kazanmış, ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmek ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç duyması hâlinde, lisans üstü eğitim ve öğretim sağlamak amacıyla faaliyet gösterirler. Bu kapsamda TSK bünyesinde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu eğitim-öğretim yapmaktadır.

\r\n

KARA HARP OKULU:

\r\n

       Türk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Kara Harp Okuludur. Kara Harp Okulu; sistem mühendisliği bilim dalının; işletme, endüstri, makine, inşaat ve elektronik alt dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren bir eğitim kurumudur.

\r\n

DENİZ HARP OKULU:

\r\n

       Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Deniz Harp Okuludur. Deniz Harp Okulu endüstri, makine, gemi inşa ve elektrik/elektronik mühendisliği dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren bir eğitim kurumudur.

\r\n

HAVA HARP OKULU:

\r\n

       Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okuludur. Hava Harp Okulunda; havacılık ve uzay, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği dallarında lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Dört yıllık eğitim-öğretimlerini başarıyla tamamlayan harbiyeliler, mühendislik diplomasına sahip olarak mezun olurlar.

\r\n

       Harp okullarında uygulanan eğitim ve öğretimin hedefi; 21’inci yüzyılın çağdaş koşullarına uyum sağlayabilecek nitelikte, hukuk bilinci gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, en az bir mümkün olduğu takdirde iki yabancı dil bilen ve çeşitli dallarda mühendislik diploması almış öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

\r\n

       Harp okullarından teğmen rütbesiyle mezun olan subayların branşları ile ilgili ihtisas eğitimleri yaklaşık bir yıl süre ile sınıf okullarında verilmektedir. Böylelikle subayların lider, küçük birlik/gemi komutanı ve pilot olarak yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

\r\n

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ:

\r\n

       TSK bünyesindeki diğer bir yükseköğretim kurumu da Gülhane Askeri Tıp Akademisidir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren bir yükseköğretim kuruluşudur.

\r\n

       Gülhane Askeri Tıp Akademisi;

\r\n

       –   Lisans düzeyinde Gülhane Askeri Tıp Fakültesi,

\r\n

       –   Yüksek lisans düzeyinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

\r\n

       –   Lisans düzeyinde Hemşirelik Yüksek Okulu,

\r\n

       –   Ön lisans düzeyinde Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulundan oluşur.

\r\n

HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞINDA VERİLEN EĞİTİMLER:

\r\n

       Harp Akademileri Komutanlığı; Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda, lisansüstü düzeyde akademik eğitim ve öğretim yapan, silahlı kuvvetlere komutanlık ve karargah subaylığı niteliklerine sahip, kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, silahlı kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma yapan, bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

\r\n

KUVVET HARP AKADEMİLERİ;

\r\n

       Kara, Deniz ve Hava Harp Akademilerinden oluşmaktadır. Kuvvet Harp Akademileri K.lığı; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özellikle askerî faaliyet alanlarında, uygun hareket tarzı bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subayı görevlerini yapabilecek, muhakeme ve plânlama becerisi gelişmiş lisansüstü düzeyde kurmay subay yetiştirmek; komutanlık ve karargâh subaylığı (KOMKARSU) öğrenimine tefrik edilen subayları, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde, güncel gelişmeler paralelinde komutanlık ve karargâh faaliyetleri konusunda öğrenime tâbi tutmak amacıyla faaliyetlerini yürütür.

\r\n

KOMUTANLIK VE KARARGAH SUBAYLIĞI ÖĞRENİMİ;

\r\n

       Yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki subayları, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde askerî, siyasî ve ekonomik konulardaki güncel gelişmeler paralelinde öğrenime tabî tutmak, hizmet içi eğitim seviyelerini yükseltmek ve mesleğe yönelik motivasyonlarını arttırmak maksadıyla; komutanlık ve karargah subaylığı( KOMKARSU) öğrenimi verilmektedir. Eğitim süresi 20 hafta uzaktan, 20 hafta yüzyüze olmak üzere toplam 40 haftadır.

\r\n

SİLAHLI KUVVETLER AKADEMİSİ:

\r\n

       Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargah ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim verilmektedir. Bu akademinin eğitim süresi beş aydır.

\r\n

MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ:

\r\n

       Millî Güvenlik Akademisi silâhlı kuvvetlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilere, millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kurslar ile milli güvenlikle ilgili sempozyum ve seminerleri düzenlemek ve yönetmek amacıyla eğitim öğretim yapmaktadır.

\r\n

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ (SAREN):

\r\n

       SAREN; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu ve diğer eğitim kurumlarının etkin olarak karşılayamadığı alanlarda; lisansüstü eğitim ve öğretim, sertifika, kurs, hizmet içi eğitim programlarını vermek, akademik danışmanlık, bilimsel çalışmalar, araştırmalar, uygulamalar ve yayınlar yapmak, teknolojik gelişime ve uzaktan eğitim teknolojisinin yayılmasına bağlı olarak lisansüstü eğitim alanlarında uzaktan eğitim vermek ve bünyesinde açılan kurs, sempozyum ve seminerleri düzenleme ve yönetmeyi amaçlar.

\r\n

SONUÇ:

\r\n

       TSK eğitim kurumları; 21’inci yüzyıldaki gelişmeleri de dikkate alarak sürekli gelişim ve değişimi esas alan bir yapıda, teknolojik gelişmeleri kavrayabilen, üstün teknoloji ürünü her türlü silah sistemini etkinlikle kullanıp komuta edebilecek şekilde personelini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir