Elektrik Aboneliği Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar ve Abonelik Fiyatları Ücretleri

rn rn rn rn
rn
rn rnrn

Elekrik aboneliği nasıl yapılır ve ne gibi evraklar gerekir bunun gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.\r\n\r\nBAĞLANTI BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER\r\n\r\n1- Bağlantı (Enerji Müsaade) Başvurusunun Yapılması;\r\n\r\nBaşvuru;\r\n\r\n1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,\r\n\r\n2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracı,\r\n\r\ntarafından yapılır.\r\n\r\nBaşvuru sahibi tarafından, dağıtım bölgesindeki dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye (Bağlı Ortaklığa veya Müessese Müdürlüğü’ne) enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için aşağıdaki bilgileri içeren dilekçeyle başvurulur,\r\n\r\na) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi\r\n\r\nb) Enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için istenilen güç (Talep sahibi özel trafo tesis etmek istiyorsa trafo gücü kVA, AG’den beslenmek istiyorsa projedeki toplam güç kW)\r\n\r\nc) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin kullanım amacı\r\n\r\nd) Geçici bağlantı için bağlantı süresi\r\n\r\n2- Bağlantı Anlaşması İçin Başvuruda İstenilen Belgeler:\r\n\r\nDağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde;\r\n\r\n\r\n\r\na) Enerji istenilen yerin tapu kaydı\r\n\r\nb) Enerji istenilen yerin onaylı elektrik projesinin (Dağıtım sistemine erişim projesi ile başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren elektrik projesi)\r\n\r\nc) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni\r\n\r\nd) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni\r\n\r\ne) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden verilen yapı kullanma izin belgesi\r\n\r\nf) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınan izin belgesi\r\n\r\ng) Sayaç faturası\r\n\r\nh) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler\r\n\r\ni) Sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı talep edilmesi halinde elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesi\r\nParekende Satış Sözleşmesi İçin Neler Yapmalıyım\r\nPerakende satış sözleşmesi; bağlantı anlaşması mevcut olan (enerji müsaadesi verilmiş ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri için, müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile müşteri arasında yapılan sözleşmedir.\r\n\r\nPERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ\r\n\r\nYüksek gerilim elektrik satışına ilişkin sözleşme\r\n\r\nAlçak gerilim elektrik enerjisi satışına ilişkin sözleşme\r\nPERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER\r\n\r\n1-BAŞVURU:\r\nPerakende satış sözleşmesi başvurusu;\r\n\r\n1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,\r\n\r\n2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı,\r\n\r\ntarafından yapılır.\r\n\r\n2-BAŞVURUNUN YAPILMA ŞEKLİ:\r\n\r\nPerakende satış sözleşmesi için;\r\n\r\n- Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar,\r\n\r\n- Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar,\r\n\r\ntarafından abonelik talebini içeren dilekçe ile gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilerek abonelik talep edilen bölgedeki Bağlı Ortaklık/Müesseselerimizin ilgili birimlerine başvurulur.\r\n\r\nDilekçe için tıklayınız.\r\n\r\n3-BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:\r\n\r\nPerakende satış sözleşmesi yapacak gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda (A) bendinde belirtilen ve tüm abone gruplarını kapsayan ortak belgelerden durumlarına ilişkin olanlar ile birlikte abone grubuna ilişkin olarak (B) bendinde yer alan belgeleri verecektir.\r\n\r\nA) Tüm Abone Gruplarını Kapsayan Ortak Belgeler\r\n\r\na) Adı, soyadı veya unvanı, adresi, T.C. kimlik (vatandaşlık) numarası, vergi kimlik numarası ( tüzel kişilerde tüzel kişiliğin vergi numarası ile yetkilinin T.C. kimlik ve vergi kimlik numarası) kullanıcı numarası ve dahil olmak istenen abone grubunun açık olarak belirtildiği bilgileri içeren dilekçe\r\n\r\nb) Mülk sahibi ise; tapu kaydı veya mülkiyeti belirleyen belge\r\n\r\nMülk sahibi değilse; kira sözleşmesi\r\n\r\nc) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( tüzel kişilerde yetkilinin)\r\n\r\nd) Adına kayıtlı aboneliği varsa; son endeksi de içerecek şekilde ilişik kesme belgesi veya borcu olmadığına dair belge\r\n\r\ne) Tüzel kişilerde;\r\n\r\n- Tüzel kişiliğin vergi numarasını gösterir belge\r\n\r\n-Son durumuna ilişkin yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği\r\n\r\n-Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri\r\n\r\n-Faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili resmi kurumlardan alınacak belgelerden herhangi birisi (işyeri açma izin belgesi, kuruluş yeri belgesi, vergi levhası vb.),\r\n\r\nf) Kullanıcı numarası;\r\n\r\n- Yeni bir kullanım yeri için; bağlantı anlaşmasında belirtilen kullanıcı numarasıdır.\r\n\r\n- Bağlantısı mevcut olan kullanım yerlerinde; o kullanım yerine ait tesisata ilişkin olarak plakalarda yazılı olan tesisat numarasıdır. Müşterinin bu numarayı veya yakın kullanıcı tesisat numarası getirememesi halinde kullanım yerine ait kullanıcı numarası Şirketçe tespit edilir.\r\n\r\ng) Müşterinin dahil olacağı abone grubu ve/veya tarifesine esas olacak (B) bendinde sayılan belgeler\r\n\r\nh) Müşterinin özelliğine göre ilgili mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler\r\n\r\nB) Müşterinin dahil olacağı abone grubu ve/veya tarifeye esas olacak belgeler\r\n\r\nMesken Aboneliği:\r\n\r\nOrtak belgeler\r\n\r\nSanayi Aboneliği:\r\n\r\n1-Ortak Belgeler\r\n\r\n2-Sanayi Sicil Belgesi\r\n\r\nTurizm Belgeli Yatırım ve İşletmeler:\r\n\r\n1-Ortak belgeler,\r\n\r\n2- Turizm belgeli yatırım veya işletme olduklarına dair Turizm Bakanlığından alınmış belge\r\n\r\nEndüksiyon ve Ark Ocakları Aboneliği:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-Faaliyetleri ile ilgili resmi belge\r\n\r\nİçme ve Kullanma Suyu Aboneliği:\r\n\r\nOrtak belgeler\r\n\r\nTicarethane Aboneliği:\r\n\r\nOrtak belgeler\r\n\r\nResmi Daire Aboneliği:\r\n\r\nOrtak belgeler\r\n\r\nAbonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi\r\n\r\nŞantiye Aboneliği:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-İnşaat (temel) ruhsatı\r\n\r\n3-Adına başka şantiye aboneliği bulunması halinde borcu olmadığına dair belge, aboneliğini taşıması (tesis nakli) halinde ilişik kesme belgesi\r\n\r\nGeçici Abonelik:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2- Faaliyeti (sergi, fuar, sirk, panayır vb.) ile ilgili olarak yetkili makamlardan alınmış izin belgesi (Valilik, Kaymakamlık, Belediye vb.)\r\n\r\n3-Adına başka geçici abonelik bulunması halinde borcu bulunmadığına dair belge, aboneliğini taşıması (tesis nakli) halinde ilişik kesme belgesi\r\n\r\nHayır Kurumları, Dernekler, Vakıflar, Müzeler, Resmi Okullar, Resmi Yurtlar, Resmi Üniversiteler, Resmi Yüksek Okullar, Resmi Kurslar, Resmi Sağlık Kuruluşları, Spor Tesisleri:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi\r\n\r\n3-Bu abone grubu kapsamında olduğunu kanıtlayan ilgili mevzuatın (Yürürlükteki Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları) öngördüğü belgeler\r\n\r\nKültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği Aboneliği:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-İlgili Bakanlıktan alınmış belge\r\n\r\nİbadethane Aydınlatması:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi\r\n\r\n3-İbadethane olduğuna dair ilgili mercilerden alınmış belge\r\n\r\nGenel Aydınlatma Aboneliği:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi\r\n\r\nKarayolları Aydınlatması Aboneliği:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi\r\n\r\nŞehit Aileleri ve Muharip / Malul Gaziler :\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-Şehit aileleri için; 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı kanunun 45 ve 64 üncü maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlandığına dair dul ve yetimlerin ( Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba) her biri için düzenlenmiş belge veya T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce şehit maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi (Tanıtım Kartı)\r\n\r\n3-Muharip/Malul gaziler için; 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan ve kendilerine maaş bağlanmış olan muharip/malul gaziler ile bunların dul eşleri için düzenlenen belge veya T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce gazi maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi (Tanıtım Kartı)\r\n\r\nTarımsal Sulama Aboneliği:\r\n\r\n1- Ortak belgeler\r\n\r\n2- Su kullanma izin belgesi veya ruhsatı ( DSİ veya Köy Hizmetlerinden)\r\n\r\n3- Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış belge\r\n\r\n4- Birlikler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler\r\n\r\nArıtma Tesisleri :\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-Çevre ve Orman Bakanlığından arıtma tesisi olduğuna ilişkin alınmış belge\r\n\r\nTarımsal Amaçlı Soğuk Hava Depoları:\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Bakanlığın İl Müdürlüklerinden tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin alınmış belge\r\n\r\nOrtak Kullanım Aboneliği:\r\n\r\nBahçe aydınlatması, asansör, otomat, kalorifer, hidrofor, kapıcı dairesi ve bunun gibi ortak kullanım tesis ve yerleri için Yönetim Kurulları veya Yöneticilikler tarafından talep edilen aboneliklerdir.\r\n\r\n1-Ortak belgeler\r\n\r\n2- Yönetim karar defteri fotokopisi (sözleşmeyi imzalayacak şahsa verilen yetkiyi gösteren karar)\r\n\r\n3- Asansör için ilgili Belediye Başkanlığından alınmış asansör işletme ruhsatı\r\n\r\n4-Yönetim Kurulu veya Yöneticilik oluşmamış binalarda sakinlerden biri adına yapılacak ortak kullanım aboneliği için, her bir kullanıcının bu sözleşmeden kaynaklanacak yükümlülükleri karşılamayı kabul ve taahhüt ettiğine dair belge.\r\n\r\n4-BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, ABONE GRUBUNUN TESPİTİ VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI :\r\n\r\nYukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ibraz ederek başvuruda bulunan müşterinin dahil olacağı abone grubu; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylı “Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esaslar”da yer alan abone grupları dikkate alınarak tespit edilir. Başvurunun İlgili mevzuata uygun olması halinde müşteri ile perakende satış sözleşmesi imzalanır.

rn
rnrnrn
rn
rnrnrn
Bu Konu İle İlgili Arama Yapabilirsiniz
rnrn

Tags:

 elektrik aboneliği ücreti ,elektrik abonelik ücreti 2013 ,elektrik aboneliği için gerekli evraklar mersin ,elektrik abonelik ücreti ,elektrik abonelii ,kiracı elektrik aboneliği ücreti ,elektrik aboneliği ücreti 2013 ,elektrik aboneliği ücreti bursa ,elektrik abonelik ücreti konya ,elektrik aboneliği için gerekli evraklar ,
Bu yazı Türkiye' den kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Elektrik Aboneliği Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar ve Abonelik Fiyatları Ücretleri için 1 cevap

  1. izzettin tosun der ki:

    merhaba ben silivri kinalindan yazlik aldim elektrigi üzerime acmam icin ne yapmam gerek vede ne kadar para harcamam lazim bilgilendirirseniz sevinirim .S aygilarimla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir